:הרק ןמואי יתלבה

!!!טנדוטסה םויב יבסירפ

:וחכשת אל הזה טנדוטסה םוי תא יכ ,קזח וקיזחת

ישימח םוי :םויה 10.5.01 :ךיראתה םיירהצב 13:00 :העשה
ביבא-לת תטיסרבינוא לש לגרודכה ןוידטציא :םוקמה


Accuracy - ו  MTA  תויורחת
!!! םינושארה תומוקמל םיסרפ

!!ץראב םינקחשה יבוט לש תומגדה יווילב תישפוח קחשמ תבחר ,ףסונב

...םיספספמ אל הזכ עורא

,ףרוטמ יכה טרופסב םתא םג תוסנתהל וצור ?םיכחמ םתא המל זא

...םתשגפש רכממ יכהו רגתאמ יכה